Teftiş Kurulu Müdürlüğü

 

Mustafa KÜTÜK
Teftiş Kurulu Müdürü

Telefon : (0212) 453 53 30 | Fax : (0212) 545 45 30
E-Posta: mustafakutuk@gaziosmanpasa.bel.tr

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanı’na bağlı olarak, Başkanlık Makamı’nın emri üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar;

Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Meclis ve Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç, tüm Belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek,

Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak,

Gaziosmanpaşa Belediyesi birimlerinde özel teftiş ve denetim yapmak.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma izni yetkilisi (ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam) tarafından yapılan görevlendirmelere istinaden inceleme ve ön inceleme dosyaları hakkında tüm işlemleri yürütmek ve işlem sonucundan da soruşturma izni vermeye yetkili makama bilgi vermek.

Belediyemizde görev yapan personelin mevzuat yönünden bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli konularda Müdürlüğümüzce eğitim/seminer verilerek nitelikli personel istihdamının paydaşı olmak,

Hata arayan ve sadece tenkit eden statik ve klasik teftiş sistemi yerine etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini uygulayarak kurumsal kültürün oluşturmak,

Kamu yararı genel yaklaşımı çerçevesinde; kamu hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulabilmesinin önünde mevzuattan kaynaklanan engeller olup olmadığı yönünde değerlendirme ve tespitlerde bulunmayı ve sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmek.