Taşeron Personelin Kadroya Geçişi İçin Sınav Takvimi Açıklandı

21.03.2018

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127. maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen Geçici 24. Madde gereğince, 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04/12/2017 tarihi itibarıyla kurumumuzda çalıştırılmakta olanlardan, Belediyemiz şirketinde işçi statüsünde çalıştırılacaklara ilişkin düzenlenecek sınava katılmak üzere hak sahibi olanlara dair kesinleşen liste 19/03/2018 tarihinde belediyemiz internet sitesinde ilanen duyurulmuştur.

Belediyemizde görev yapan hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların, 39. maddesinde yer alan hükümlere göre, listelerde belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır.

Belirlenen gün ve saatte sınava katılamayanların durumları sınav kurulunca bilahare değerlendirilecektir.

İlgililerin sınav zamanlarında nüfus cüzdanları ya da kimlik kartları ile birlikte sınav yerlerinde bulunmaları ilanen tebliğ olunur.

EK 1 - 22.03.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SINAVA KATILACAK KİŞİLERE AİT LİSTE 1

EK 2 - 22.03.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SINAVA KATILACAK KİŞİLERE AİT LİSTE 2

EK 3 - 23.03.2018 CUMA GÜNÜ SINAVA KATILACAK KİŞİLERE AİT LİSTE 1

EK 4 - 23.03.2018 CUMA GÜNÜ SINAVA KATILACAK KİŞİLERE AİT LİSTE 2

EK 5 - 24.03.2018 CUMARTESİ GÜNÜ SINAVA KATILACAK KİŞİLERE AİT LİSTE 1

EK 6 - 24.03.2018 CUMARTESİ GÜNÜ SINAVA KATILACAK KİŞİLERE AİT LİSTE 2