Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Tahsin UYSAL
Mali Hizmetler Müdürü

Telefon : (0212) 453 52 00 | Fax : (0212) 453 52 01
E-Posta: tahsinuysal@gaziosmanpasa.bel.tr

1966 yılında Samsunda doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Samsunda tamamladı. A.Ö.F İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde okudu. 1993 yılında memuriyete Adalet Bakanlığında başladı.

Sırasıyla yaptığı görevler; Eminönü Belediyesi Gelirler Müdür Yardımcısı, Sarıyer Belediyesi Hesap İşleri Müdür Yardımcısı, Zeytinburnu Belediyesi Hesap İşleri Müdür Yardımcısı, Özel Kalem Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Mesleki Bilgiler ; 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi’ nin düzenlemiş olduğu “ Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi ve Analitik Bütçe Sertifikalı Eğitim Programı” nı başarıyla bitirerek sertifika aldı. 2013 yılında Kamu Yönetimleri Akademisinin düzenlemiş olduğu Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili eğitimi tamamlayarak Kamu İhale Uzmanı Sertifikasını aldı. 1999 -2015 yılları arasında Kişisel Gelişim ve Muhasebe ile ilgili birçok seminer ve kurslara katılarak Sertifikalar aldı. Ayrıca 2010 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Muhasebe Yetkilisi sertifika programına katıldı ve başarılı bulunarak” Muhasebe Yetkilisi Sertifikası” nı aldı. 3 çocuk babasıdır.

a. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

d. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

e. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

f. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

g. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

h. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

i. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

j. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

k. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

m .İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

n. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.