İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları

Gaziosmanpaşa Belediyesi

İ L A N

Belediye dahilindeki şirket bünyesinde işçi statüsüne geçme talebinde bulunanlara ait başvurular, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmelerine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’de belirtilen kriterler” doğrultusunda tespit komisyonunca değerlendirilmiştir.

İnceleme neticesinde; şartları sağlayarak başvurusu kabul edilen ve sınava katılmaya hak kazananlara ait liste ile şartları sağlamadığından başvurusu reddedilenlere ait liste aşağıda sunulmaktadır.

Başvuru sonuçlarına itiraz; 26/02/2018 pazartesi günü saat 17:00’a kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle itiraz komisyonuna iletilmek üzere Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılabilir.

 

LİSTE 1-Başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazananlar

LİSTE 2-Başvurusu reddedilerek sınava girmeye hak kazanamayanlar