Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Onayı

F21C19D2A-F21C19D2C-F21C19D2D Nolu Paftalarda belirtilen onama sınırları içerisinde

kalan Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına (UİP-16309) ilişkin planlama alanı ile alakalı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 02/09/2015 tarih ve

E.14757 sayılı yazısı ile Başkanlığımıza verdiği yetkiler çerçevesinde hazırlanmış olan 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince onaylanmak üzere

Belediye Meclisine sunulmuş, 10/12/2015 tarih, 109 sayılı Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis

Kararı ile uygun görülmüş olup, 25/12/2015 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanınca

aynen onaylanmıştır.