Sarıgöl - Merkez Mahallesi Riskli Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı

15/02/2016 tasdik tarihli F21C19D3C-F21C19D3D Nolu Paftalarda belirtilen onama sınırları içerisinde kalan Sarıgöl-Merkez Mahallesi Riskli Alanına (UİP-16308) ilişkin uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar,  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunulmuş, ilgi yazı eki 07/04/2016 tarih, 41 sayılı Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile “16 nolu plan notunun E=1.90 olarak; emsal hesabı otopark ve sığınaklar hariç, emsal dışı alanlar emsal hesabının %20 sini geçemez şeklinde düzenlenmesi” uygun görülmüş olup; diğer konulardaki itirazların plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığından uygun görülmeyerek 03/06/2016 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanınca aynen onaylanmıştır.

  ASKIYA ASILIŞ TARİHİ            :  13.06.2016

  ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ   :   12.07.2016